Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı


Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, 1986 yılında dönemin İstanbul Valisi, Çankırı'nın duayeni Nevzat Ayaz'ın teşvikleri ile kurulmuştur. Bir müddet Aksaray'da kiralık bir ofiste faaliyetlerine devam eden Vakfımız daha sonra Gayrettepe'de kendi mülkünü alarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2013 yılında ise Cerrahpaşa'da tarihi Elhaç Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi olarak kullanılan tarihi binayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden tahsis yoluyla alarak çalışmalarını burada yürütmeye başlamıştır. Asıl amacı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma olan Vakfımız, Çankırı'nın, İstanbul'daki Çankırılıların gelişimine, kaynaşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamamayı ve İstanbul'da eğitim gören öğrencilerimize sahip çıkmayı kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon ve Misyonumuz

Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın misyonu, "Aydınlık bir Türkiye için çalışmak ve geleceği eğitimle aydınlatmaktır". Çankırı´nın ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan kalkınması için gerekli çalışmalarda bulunmak. Çankırı içindeki ve dışındaki Çankırılıların tanışması, kaynaşması, yardımlaşmasını ve yükselmesini temin etmek, Çankırı dışındaki Çankırılıların Çankırı il, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat yardımlaşmasını sağlamaktır.

Adres Bilgilerimiz

Aksaray Mah. Yokuş Çeşme Sok.No:36 Cerrahpaşa/Fatih/İstanbul
Tel :0212 274 85 00 - Fax: 0212 274 95 95
Website: http://www.cankirivakfi.org.tr - info@cankirivakfi.org.tr

Vakıf Senedi


MADDE 1: VAKFIN ADI: Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’dır.


MADDE 2: VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Vakıf Yönetim Kurulu´nun kararı ve ilgili makamların izniyle yurt içinde ( İstanbul ilçelerinde, diğer il ve ilçelerde) ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri ile ilgili yönetmelikler Yönetim Kurulu´nca tayin ve tespit edilir.


MADDE 3: VAKIF AMACI: Çankırı´nın ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan kalkınması için gerekli çalışmalarda bulunmak. Çankırı içindeki ve dışındaki Çankırılıların tanışması, kaynaşması, yardımlaşmasını ve yükselmesini temin etmek, Çankırı dışındaki Çankırılıların Çankırı il, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat yardımlaşmasını sağlamaktır. Bu cümleden olarak:
a) Çankırılı olup ta orta ve yüksek öğretim okullarında okuma imkânından yoksun bulunan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçların karşılanması, burs verilmesi, okul, yurt ve spor tesisleri yapılması suretiyle gençlerimizin eğitim ve sporuna yararlı katkılarda bulunmak.
b) Çankırılı fakirlere, hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak. Hastane, poliklinik, sağlık tesisleri açıp işletmek veya işletmek üzere yetkili makamlara devretmek.
c) İşsiz hemşerilerimize iş imkânları sağlamak, bu maksatla dil kursları, meslek kursları ve beceri kazandırma kursları türünde etkinliklerde bulunmak.
d) İhtiyaç halinde konut, yapı ve tüketim kooperatifleri kurmak ve işletmek.
Vakıf yukarıdaki gayelerini gerçekleştirmek üzere gerekli hallerde ilgili makamın iznini alarak, her türlü akit ve tasarrufta bulunabilir. Her türlü gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya bağış olarak kabul edebilir. Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağışlarla ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağışları kabul edebilir. Sağlığınızda veya ölüme bağlı bir tasarrufla Vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri, yurt okul veya bir bölüm tesislere bağış yapanın ismini vermek suretiyle özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapabilir. Malvarlığını arttırmak amacıyla tasarruf ettiği kıymetlerle şirketlere katılabilir veya kurulabilir. İthalat-ihracat yapabilir. Aidat toplayabilir. Velhasıl Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, medeni kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf 903 sayılı kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğü´nün denetimine tabidir.


MADDE 4: VAKFIN MAL VARLIĞI: Vakfın ilk kuruluş varlığı kurucular tarafından tahsis olunan 2.100.000 TL (İki milyon yüz bin TL)nakit ve 4.162.087 TL (Dört milyon yüzaltmışikibin seksenyedi TL) değerinde menkul mal varlığı olmak ceman 6.262.087 TL (Altı milyon ikiyüzaltmışikibin seksenyedi TL)’dir.
Vakıf bu mal varlığına ilaveten her türlü menkul, gayrimenkul, her türlü hak ve mallar, aidatlar, mal varlıklarının ve onların gelirlerini her türlü geliri, bağış, şartlı bağış, vasiyeti veya ölüme bağlı tasarrufla veya diğer herhangi bir hukuki yol ile veya satın alma yolu ile kısmen veya tamamen iktisap eder. Vakfın kuracağı veya iştirak edeceği her türlü işletmelerden ve şirketlerden ve faaliyetlerden elde edeceği her türlü geliri mal varlığına katar.

MADDE 5: VAKFIN ORGANLARI: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Mütevelli Heyet

2- Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu


MADDE 6: DANIŞMA KURULU: Mümkün olduğu taktirde Çankırı Valisi, Çankırı ilçelerinin kaymakamları, il ve ilçelerin belediye başkanları,milli eğitim müdürleri,ziraat ve veteriner müdürleri,müftüleri,nüfus müdürleri,sağlık müdürleri,il özel idaresi üyeleri ile vakıf icra heyeti temsilcileri,senede bir veya iki defa DANIŞMA KURULU adı altında toplanarak Çankırı’ya ve Çankırılılara daha iyi hizmet götürülmesini sağlamaya ve yardımlaşmaya çalışır.


MADDE 7: MÜTEVELLİ HEYETİ: Mütevelli Heyeti Vakfın karar organı olup, aşağıdaki şekilde oluşur.

Vakfa asgari 20 cumhuriyet altını değerinde menkul veya gayrimenkul bağışında bulunanlar, işbu senedin sonundaki kişiler ile 01.01.2002 tarihine kadar aynı miktarda bağışta bulunup, senedin sonundaki kişilerin onayı ile Vakfın mütevelli heyet üyesi olurlar.

Bir mütevellinin üyeliğinin çeşitli nedenlerle devam edemeyeceğinin, üyelerin kendi isteği veya mütevelli heyet kararıyla tespit edildiğinde, o üyenin mütevelliliği sona erer. Ayrılan üyenin yerine, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin kabulu ile yeni mütevelli üyesi alınır. Mütevelliler birbirini takip eden 3 yıl içinde düzenlenen toplantılara katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet kararıyla Mütevelli sıfatlarını kaybeder.


MADDE 8: MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI:
a)Mütevelli Heyeti, yönetim kurulunun çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl mart ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Mütevelli Heyeti toplantıları; Mütevelli Heyetçe seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir sekreterden oluşan divan tarafından yönetilir.

b)Mütevelli Heyetin toplantısı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup karar yeter sayısı ise toplantıya katılan mütevellilerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan mütevellilerle çalışmalara başlanır. Vakıf senedinin değiştirilmesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oy vermesiyle mümkündür.

c)Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7(yedi)gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

d)Her Mütevellinin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

e)Mütevelliler, birbirini takip eden üç yıl içinde düzenlenen toplantılara katılmadıkları takdirde yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyet kararıyla, mütevelli sıfatlarını kaybederler.


MADDE 9: MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ: Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)Yasaların ön gördüğü hükümler ile vakfın amaç ve hizmet konuları yönünde gereken kararları almak,

b)İlk yıl toplantısında, geçen çalışma dönem yönetim kurulu çalışma raporu ile denetçilerin denetim raporunu görüşmek bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak ve yönetim ve denetim kurulunu aklamak,<

c)İkinci yıl toplantısında, gelecek yılın yönetim kurulu çalışma programını ve bütçesini görüşüp onaylamak,

d)Görevleri sona eren Yönetim Kurulu ile denetçilerin asil ve yedeklerini seçmek,

e)Yönetim Kurulu’nun vakfın dağıtılması hakkındaki teklifini değerlendirerek karar vermek,

f)Vakıf resmi senedi değişiklik önerileri hakkında karar vermek,

g)Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen mütevellilerin ihraç işlemleri hakkında karar vermek,

h)Yönetim Kurulunun mütevelli heyetine sunduğu, yeni mütevelli adaylar hakkında karar vermek.


MADDE 10: YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulu, mütevelli heyetin iki yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği 8 üye ile vakıf genel başkanından teşekkül eder.8 kişilik yönetim kurulu üyelerinden en çok üçünün mütevelli heyet kararı ile mütevelliler dışından da seçilmesi mümkündür.

Mütevelli heyet ayrıca 5 yedek üye seçer. Vakıf genel başkanı yönetim kurulunun da başkanıdır.

Genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri süresi dolduğunda tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından bir ikinci başkan, genel sekreter ve genel muhasip üye seçer.

Yönetim kurulu üyeleri ayda bir olağan olarak toplanır.

Yönetim kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel başkan veya 5 üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplanır.


MADDE 11: YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için yasaların verdiği yetkiler doğrultusunda gereken her türlü kararı almak ve faaliyetlerde bulunmak.
b) Gerekli hallerde çeşitli komisyonlar kurarak çalışmalarda bulunmak.
c) Şube yönetmelikleri hazırlamak, şube faaliyetlerini denetlemek. İrtibat bürosu yönetmelikleri hazırlamak, açmak ve faaliyetlerini denetlemektir.
d) Vakıf yönetimi için gerekli yönetmenlik iç tüzükleri hazırlamak.
e) Vakfın yıllık mali bütçesini ve bilançosunu hazırlayarak, her yıl Mütevelli Heyetine sunmak.
f) Mütevelli Heyetin gündemini hazırlamak ve Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
g) Karar defterleri, gelen giden evrak defteri, muhasebe defteri ve mevzuatın gerektirdiği diğer defterleri usulüne göre tutmak.
Genel Muhasip, Vakfın mali işlerini ve bütçe uygulamasını sağlar.
Genel Sekreter, Vakfın bütün yazışmalarını idare eder, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve kararları deftere geçirir.


MADDE 12: DENETLEME KURULU:
Mütevelli Heyeti tarafından iki yılda bir kendi arasından seçilen üç asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetçilerden ikisi dışarıdan seçilebilir.

Denetleme kurulu üyeleri Vakfın hesap ve icraatını denetler, rapor hazırlar ve Mütevelli Heyetine sunar. Denetleme Kurulu üyeleri gerektiğinde oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Denetleme Kurulu oybirliğiyle Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.


MADDE 13: ONUR KURULU:
Türkiye çapında temayüz etmiş, hizmet ve eser vermiş ilim adamları, idareciler, sanatkârlar, yazarlar, sporcular ve başarılı işadamlarına Mütevelli Heyeti kararı ile verilir. Yılda bir sefer tecrübe ve tavsiyelerden yararlanmak ve kendilerini ödüllendirmek üzere bir araya getirilerek Vakfın Mütevelli Heyeti toplantısına oy hakkı olmamak kaydıyla katılabilirler.


MADDE 14: VAKFIN SONA ERMESİ: Herhangi bir sebeple Vakfın amaçlarını gerçekleştiremeyeceğini Mütevelli Heyetinin Üye tam sayısının dörtte üç oranında oyu ile alınacak kararı ile,mahkeme tarafından Vakfın mal varlığı Çankırı il Özel idaresine intikal eder.


DAİMİ MÜTEVELLİ HEYETİ:
Nevzat AYAZ, İbrahim DENİZER, Ahmet SIRMACI, Ekrem EKMEKÇİOĞLU, Zekeriya DEDE, Halil BALOĞLU, Mehmet KILAVUZ, Ahmet DEMİRTAŞ, Hayrettin SARI, Mustafa ŞEN, İskender OFLAZ, Burhan TURGUT, Mehmet GÜNDÜZ, Faik YILMAZ, Nihat ORAL